ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
             โรงเรียนบ้านขวัญพัฒน์ เดิมเป็นห้องเรียนหนึ่งของโรงเรียนบ้านควนสูง เปิดทำการสอนเมื่อ วันที่ 5 พฤษภาคม 2520 ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  โดยจ้างครูสอนในระยะแรก เปิดทำการสอน ต่อมาได้หมุนเวียนข้าราชการครูจากโรงเรียนบ้านควนสูง ซึ่งเป็นโรงเรียนแม่
มาทำการสอนตลอดมา ต่อมาในปี พ.ศ. 2532 ได้ขยายชั้นเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และ 6

             วันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2540 สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ได้อนุมัติให้เป็นโรงเรียนเอกเทศ ชื่อว่า โรงเรียนบ้านขวัญพัฒน์ 

             ในการก่อสร้างโรงเรียนได้รับบริจาคที่ดินจาก นายชโลม ยกอินทร์ เนื้อที่ 10 ไร่ 1 งาน 69 ตารางวา  ในพื้นที่บ้านขวัญพัฒน์ หมู่ที่ 8 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัด สุราษฎร์ธานี ในการดำเนินการระยะแรกได้รับการสนับสนุนจาก นายชโลม ยกอินทร์ , นายดำรง ขวัญละไม  และ    
นายสมนึก จรูญศักดิ์ พร้อมชาวบ้านขวัญพัฒน์

             การจัดการเรียนการสอนใช้หลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่  6 

         ผู้บริหารโรงเรียนตั้งแต่เริ่มก่อตั้งจนถึงปัจจุบันมีดังนี้
1)      นายบรรจง  อินทร์คง            พ.ศ. 2540 – พ.ศ. 2542
2)      นายธวัช  เฮ่าหนู                 พ.ศ. 2542 – พ.ศ. 2546
3)      นายสมผล  ทองรอด             พ.ศ. 2546 – พ.ศ. 2551
4)      นายโพธิ์  จารุจารีต              พ.ศ. 2551 – พ.ศ. 2553
5)      นายวันลบ  พันธ์ศรี              พ.ศ. 2555 – พ.ศ. 2556
6)      นายมงคล  สุวรรณรักษ์          พ.ศ. 2557 – พ.ศ. 2558
7)      นางสุภลักน์  งามโฉม            พ.ศ. 2559 – ปัจจุบัน

              ปัจจุบันโรงเรียนบ้านขวัญพัฒน์เป็นโรงเรียนขนาดกลางเปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงระดับประถมศึกษาปีที่ 6  มีเขตพื้นที่บริการ  3  หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 8  หมู่ที่  6 และ หมู่ที่ 10 ตำบล คลองพา   อำเภอ ท่าชนะ   จังหวัดสุราษฎร์ธานี