กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายประเสริฐ จันทร์ทอง
ครู คศ.2