กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายประเสริฐ จันทร์ทอง
ครู คศ.2