กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายพัชรพล พัฒน์ชู
ครูผู้ช่วย