กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวสุภาวดี ปาชนะวงค์
ครู คศ.1