กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
รอการบันทึกข้อมูลจากเจ้าหน้าที่