กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นายพัชรพล พัฒน์ชู
ครู คศ.1