กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นายพัชรพล พัฒน์ชู
ครูผู้ช่วย