คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายบัญญัติ นวลกุล
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายสำรวย รัตนบุรี
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายประดิษฐ์ หาญสุวรรณ
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ชื่อ-นามสกุล : นายประเสริฐ จันทร์ทอง
ตำแหน่ง : ผู้แทนครู
ชื่อ-นามสกุล : นายวิศาล หาญสุวรรณ
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรชุมชน
ชื่อ-นามสกุล : นายสุรชัย ยกอินทร์
ตำแหน่ง : ผู้แทนศิษย์เก่า
ชื่อ-นามสกุล : นายเสริม บัวเมือง
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรศาสนา
ชื่อ-นามสกุล : นายสุขสวัสดิ์ ขนอม
ตำแหน่ง : ผู้แทนผู้ปกครอง
ชื่อ-นามสกุล : นายวินิจ เสวกวัง
ตำแหน่ง : คณะกรรมการที่ปรึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นางอรัญญา หาญสุวรรณ
ตำแหน่ง : คณะกรรมการที่ปรึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายวิชาญ พุ่มทอง
ตำแหน่ง : คณะกรรมการที่ปรึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายชัยวัฒน์ ปานหมี
ตำแหน่ง : คณะกรรมการที่ปรึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายพรศักดิ์ พฤกษหิรัญ
ตำแหน่ง : คณะกรรมการที่ปรึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายโสภณ จีนจิ้ว
ตำแหน่ง : คณะกรรมการที่ปรึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นางสุภลักน์ งามโฉม
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ