ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นางสุภลักน์ งามโฉม
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 23 ธันวาคม 2559
ชื่อ-นามสกุล : นางธนพร ศรีทองดี
ตำแหน่ง : รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 ตุลาคม 2565