ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นางสุภลักน์ งามโฉม
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 23 ธันวาคม 2559