กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางกรรณิการ์ นาคะวัจนะ
ครู คศ.1