กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวกรรณิการ์ บัวบุญ
ครู คศ.1

ว่าที่ร้อยตรีหญิงวรรณิษา บัวเมือง
ครูอัตราจ้าง