กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวกรรณิการ์ บัวบุญ
ครูผู้ช่วย

นางสาววรรณิษา บัวเมือง