กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวกรรณิการ์ บัวบุญ
ครูผู้ช่วย

นางสาววรรณิษา บัวเมือง