คณะผู้บริหาร

นางธนพร ศรีทองดี
รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน
หัวหน้าคณะผู้บริหาร
เบอร์โทร : 0655056799