คณะผู้บริหาร

นางสุภลักน์ งามโฉม
ผู้อำนวยการสถานศึกษา