ภาพกิจกรรม
การเตรียมความพร้อมป้องกันเกี่ยวกับโรคและภัยสุขภาพที่เกิดขึ้นในช่วงฤดูร้อน
     ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่สาธารณสุข อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่มาให้ความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมในการดูแล เฝ้าระวัง ควบคุมและหาแนวทางป้องกันเกี่ยวกับโรคและภัยสุขภาพที่เกิดขึ้นในช่วงฤดูร้อนของประเทศไทย ตามประกาศกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข  และเตรียมความพร้อมป้องกันการเกิดโรคภัยสุขภาพและอุบัติเหตุในฤดูฝน
     และขอขอบคุณผู้ปกครองและผู้ที่เกี่ยวข้องที่ได้เข้าร่วมประชุมรับฟัง แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่เป็นประโยชน์ต่อนักเรียนในครั้งนี้

โพสเมื่อ : 10 มิ.ย. 2562,20:18   อ่าน 90 ครั้ง