ภาพกิจกรรม
เลื่อนการเปิดเรียนรูปแบบปกติที่โรงเรียน (On-Site)
เรียน ผู้ปกครองโรงเรียนบ้านขวัญพัฒน์
จากการสอบถามความคิดเห็นผู้ปกครองทุกท่าน
เรื่อง การเปิดเรียนรูปแบบปกติที่โรงเรียน (On-Site) จากเดิม วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 เป็นวันที่ 19 กรกฎาคม 2564
- เห็นควรเปิดเรียนรูปแบบปกติที่โรงเรียน (On-Site) ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2564 คิดเป็นร้อยละ 17.5%
- เห็นควรขยายเวลาเรียนที่บ้านในรูปแบบ (On-hand และรูปแบบ On-Line) คิดเป็นร้อยละ 82.5 %

โพสเมื่อ : 11 ก.ค. 2564,17:08   อ่าน 283 ครั้ง